داستانهای خوب....

قصه های خوب قهرمانهایش همه جوانمرد هستند، وقتهای بحرانی تمام قد و شش دانگ در کنارت میمانند، در قصه های خوب زمستان پر از صبر و حوصله است، بهار پر از عشق و هیچ فصلی برای رفتن یا شروع عجله ندارد... داستانها همه از زمانی دیگر داستان نبودند که همه دوست داشتند هرچه زودتر اتفاق بیافتند... زمستان زودتر تمام شود، تابستان زودتر بیاید... مرد سوار بر بنز سفید به هوای عاشقی به اولین زنی که در خیابان می بیند پیشنهاد دهد... کودک زود بالغ شود... و حتی قهرمان هم خیلی زود می میرد....

/ 0 نظر / 45 بازدید