دختران روستا به شهر فکر می کنند !

 

 دختران شهر در آرزوی روستا می میرند !

 

 مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند !

 

 مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک می میرند !

 

 کدامین پل در کجای جهان شکسته است

 

 که هیچ کس به خانه اش نمی رسد !!!!!!!!!!!

 

 گاهی یه متن کوچیک میتونه همه اون چیزی که تو دل آدمه بیان کنه. گاهی هیچ چیزی

  نمیتونه آدم رو راضی کنه و گاهی هم اصلا آدم نمی دونه که چی میخواد. گاهی فقط یک

سیب میتونه دل تنهایی آدم و تازه کنه.