طعم عشق...

طعم لمس شدن....

طعم لذتهای جسمی....

طعم دلشوره.....

طعم خواسته های دل.....

طعم زندگی با خاطرات خوب.......

طعم یادآوری خاطراتی که فراموش نمی شوند...

گرمای دل....

گرمای بوسه...

گرمای هماغوشی...

گرمای عشقی بی پروا....

حسها و طعم ها به زندگی من معنا میبخشند انقدر که هوش از سرم میرود و بی پروا هر آنچه در دل دارم میگویم

این است مستی زندگی بدون باده و شراب.........

مست باشید