مریم: نازنین امیر میگفت از وقتی اناسیس گرفته میره جلوی ساختمانهای شیشه ای که خودش رو پشت فرمون ببینه....خنده

من: سوالچی گرفته؟!!!!

مریم: بابا همون ماشین کوپه زرده که اومده بود عروسی دیگه!!!

من: احتمالا منظورت جنسیس که نیست؟!!!

مریم: حالا همون!!!تو که میدونی منظورم چیه چرا درگیر کلمات هستی؟!!!