این چند روز که نبودیم با خانواده رابین هود به مسافرت رفته بودیم.....

در همین راستا.... و در راستای یکی از پستهای جناب آلن:

اگر زن کباب .... خواهر زن نان زیر کباب باشد..... خواهر شوهر حتما سیخ کباب است.....

 

پ.ن: باور بفرمایید که ما از پس ایشان بر میاییم و از ان کبابها نیستیم که از روی سیخ میریزند!!!