من: من خیلی تو این خونه خسته میشم... چرا همه کارهای خونه رو من باید انجام بدم؟!!

رابین: خب من کمکهای بزرگی به تو میکنم ولی تو اصلا نمی بینیشون یا نمیخوای که ببینیشون.

من:  سوال     مثلا چی کار میکنی؟!

رابین: صبحها دستمال دماغی هام رو جمع میکنم میریزم سطل اشغال.

من: خنثی