مرد: من میخوام عید با دوستای کاریم برم تایلند.... البته سفر بیزینسی هستش و واسه کار داریم میریم....

زن: اوهوم.... پس من چی کار کنم؟!!

مرد: شما برو خونه پدرت تا تنها نمونی....

زن: خب من هم با دوستام میرم مسافرت....

مرد: نه عزیزم... شما تا من اجازه ندم نمیتونی از کشور خارج بشی

................................

مرد:حالا که وضع مالیمون خوب شده به نظرم بهتره که سر کار دیگه نری.... هم واسه خودت خوبه و هم واسه زندگیمون....

زن: حالا که من تو کارم جا افتادم....... حالا که دارم پیشرفت میکنم و کارم رو دوست دارم؟!!

مرد: اره عزیزم..... تا من اجازه ندم تو نمیتونی به کارت ادامه بدی.... میدونی که؟!

..............................

مرد: حاضری یه چشم نداشتی ولی مرد بودی؟!

من : حاضرم چشمتو در بیارم تا مرد شی!

 

 پ.ن: اینها مکالماتی هستند که دیروز در جاهای مختلف شنیدم.... تاهل یا تملک ؟!! مساله این است