مکان: منزل هاش خانم

زمان: دیشب

من، مریم و  هاش خانم در حال صحبت ....

تلویزیون روشن.... (سریال این دختره یلدا)

سینا محو تلویزیون....

سینا: مامان.... مامان....

مریم: بله؟!!

سینا: چرا تو تلویزیون مردها به زنها نمی تونن دست بزنن؟

مریم: چون قوانین کشور ما میگه فقط اونهایی که فامیلند میتونن به هم دست بزنن...

سینا: یعنی این اقاهه نمی تونه این خانومه رو ناز کنه؟

مریم: نه...

سینا: پس چرا میتونه کتک بزندش؟!!!